تکالیف پایه اول : روز شنبه
     
98/02/28
روخوانی تمرین شود . 
 
یک داستان خوانده شود . 
تکالیف پایه اول : روز یکشنبه
     
98/02/29
دختران عزیزم فردا می توانید برای خودتان یک اسباب بازی بی خطر ، زیرانداز کوچک به همراه صبحانه ی دلخواه بیاورید تا در کنار هم یک روز خاطره انگیز بسازیم.
تکالیف پایه اول: روز دو شنبه 
     
 
98/02/16
 
دیکته تمرین شود و جمع و تفریق انجام شود.
تکالیف پایه اول : روز سه شنبه 
     
98/02/17
 
تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه
     
98/02/18
کاربرگ انجام شود دیکته تمرین شود.
تکالیف پایه اول : روزشنبه  
     
 
98/02/021
ریاضی 5 مسئله نوشته شود و روخوانی از درس های ظ- ط- غ کتاب فارسی تمرین شود.
 
تکالیف های پایه اول :روز یکشنبه 
     
 
98/02/22
رونویسی از درس پیامبر مهربان نوشته شود . 5 جمع و تفریق نوشته شود.
تکالیف پایه اول : روز دوشنبه
     
98/02/23
دیکته گفته می شود. تمرین شود.
تکالیف پایه اول : روز سه شنبه 
     
98/02/24
روانخوانی از درس غین تا آخر نیایش خوانده شود (همراه با لحن مناسب)
تکالیف پایه اول : روز چهارشنبه 
     
98/02/11
کاربرگ انجام شود.