تکالیف پایه دوم : روز شنبه
     
98/02/28
 
کلاس 2.2 : مطالعه ی آزاد
 
کلاس 2.1 : املا به صورت دوره ای به هر روشی که دوست داری 
 
 
 
تکالیف پایه دوم: روز یکشنبه 
     
 
98/02/29
 کلاس 2.2 : نوشتن نامه ای به معلم
کلاس 2.1 : دختر قشنگم مطالعه آزاد در طول تابستان فراموش نشود. 
 
 
 
تکالیف پایه دوم : روز دوشنبه  
     
98/02/16
 
 
 
 
 
 
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه
     
98/02/17
 
 
 
 
 
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه
     
98/02/18
 
 
 
 
 
تکالیف پایه دوم : روز شنبه 
     
 
98/02/21
 
کلاس 2.1 : دو درس 13و 14 از کتاب فارسی را به طور شفاهی دوره کنید . 
 
           کلاس 2.2 : روخوانی از درس 10 تا 13 .
تکالیف پایه دوم : روز یکشنبه
     
98/02/22
کلاس 2.2 : روخوانی از درس 13 تا 17 .
 
کلاس 2.2 : سه درس 15 و 16 و 17 از کتاب فارسی را به طور شفاهی دوره کنید. 
 
تکالیف پایه دوم : روز دو شنبه 
     
98/02/23
کلاس 2.1 : به کمک کتاب علوم یک داستان دلخواه بنویس. 
کلاس 2.2 : تکلیف ندارند .
 
تکالیف پایه دوم : روز سه شنبه
     
98/02/24
کلاس 2.1 : تکلیف ندارند. 
 
 
کلاس 2.2 : تکلیف ندارند .
 
تکالیف پایه دوم : روز چهارشنبه  
     
98/02/25
 
کلاس 2.2 : نوشتن یک املای مروری 
 
کلاس 2.1 : تکلیف ندارند .