تکالیف پایه چهارم روز شنبه
     
98/2/28
ریاضی : کلاس 4/4  از کتاب ریاضی ص 143(جدول 1 و 2 نیاز به پرتاب سکه در منزل دارد ) و ص 153 کامل حل شود. 
کلاس 4/2: تکلیف ندارد (این کلاس کتاب نیاورند. )
کلاس 4/1: از کتاب ریاضی ص 152و ص153 کامل حل شود. 
کلاس 4/3 : از کتاب ریاضی ص 151و ص152و ص153 کامل حل شود. 
لطفا برگه های آزمون ریاضی که 3 تا می باشد امضا شود سپاسگزارم
 
تکالیف پایه چهارم روز یکشنبه 
     
98/02/22
هدیه : تکلیفی داده نشد . 
قرآن : کلاس  4/4 امتحان روان خوانی پایان ترم . از بعضی از دانش آموزان کلاس 4/3 امتحان لغت و پیام قرآنی و روان خوانی گرفته می شود .
 
تکالیف پایه چهارم روز دوشنبه 
     
98/02/16
 
تکالیف پایه چهارم روز سه شنبه 
     
 
 
98/02/17
فارسی: مطالعه ی درس های ۴ و ۵ و ۶ و ۷
( شنبه آزمونک شفاهی از درس ۴ و ۵ و ۶ و ۷ برگزار خواهد شد. )
این آزمونک شامل معنی بیت های درس ۵ و ۶ و جدول کلمات و تمرینات مروری بر آموخته هاست.
 
هدیه : دانش آموزانی که جهت کوییز مجدد باقی مانده اند روز یک شنبه مورد ارزیابی قرار می گیرند . 
 
قرآن : ارزیابی نهایی قرآن از دروس 14و 15و 8
 
تکالیف پایه چهارم روز چهارشنبه 
     
98/02/18
اجتماعی : درس یک تا چهار مطالعه شود .
ریاضی : برای روز شنبه دفتر شطرنجی آورده شود. 
توجه : امتحان مرحله سوم ریاضی روز سه شنبه از فصل 6  و فصل 7 (قسمت آمار و رسم جدول)می باشد. 
تکالیف پایه چهارم : روز دوشنبه 
     
 
98/02/21
 
فارسی :فردا آزمونک شفاهی ازجدول کلمات ستایش و درس ۱ و ۲ و ۳ برگزار می گردد.
ریاضی :کلاس 4/2 دز دفتر شطرنجی نمودار خط شکسته مربوط به جدول ص 147 سوال آخر رسم شود.  بقیه تکلیف ندارند. 
توجه : آزمون مرحله ی سوم ریاضی در تاریخ 98/2/24 روز سه شنبه از کل فصل 6 و فصل 7 تا پایان ص 147 می باشد. 
 
تکالیف پایه چهارم : روز سه شنبه 
     
98/02/22
فارسی : مروری بر آموخته ها ص 82 و 83 و 84 حل شود.
 پرسش از جدول کلمات درس ۱۰ تا آخر درس ۱۶ ( از دانش آموزانی که به آن ها گفته شده است. )
ریاضی:کلاس 4/2: تکلیف ندارد. 
کلاس 4/3 : از کتاب ریاضی ص146 کامل حل شود. 
کلاس 4/4 : از مروری بر آموخته ها ص 122 کامل  غیر از سوال 2 و از ص 123 غ سوال 11 بقیه حل شود. 
کلاس 4/1:از کتاب ریاضی ص 145 کامل شود 
 
تکالیف پایه چهارم : روز چهارشنبه 
     
98/02/23
ریاضی : کلاس 4/2 : از کتاب ریاضی ص 152 کامل حل شود . و از مروری بر آموخته ها ص 123 کل صفحه غیر از سوال 13 حل شود. 
کلاس 4/1: تکلیف ندارد.
کلاس 4/4 : امروز ریاضی نداشتند. 
کلاس 4/3 : از کتاب ریاضی ص 152 کامل حل شود .و از مروری بر آموخته ها ص 123 غیر از سوال 11 و از صفحه ی 122 کامل غیر از سوال 2 حل شود. 
آزمون فردا از کل فصل 6 و از فصل 7 تا پایان ص 147 می باشد. 
 
تکالیف پایه چهارم : روز شنبه 
     
vdh
98/02/24
فارسی : مروری بر آموخته ها تا آخر ص 95 کامل شود.
شنبه آزمون روان خوانی و لحن خوانی کل کتاب و شعرها ی حفظی و معنی شعرها
شنبه کتاب نگارش و فارسی و مروری بر آموخته ها آورده شود.
 
ریاضی : کلاس 4/3 از کتاب ریاضی ص144 را کامل کنند. 
بقیه کلاس ها تکلیف ندارند. 
کلاس های 4/1و4/2و 4/4  فردا یک عدد سکه بیاورند. در صورت امکان 5 الی 10 عدد دکمه رنگی یا تیله رنگی آورده شود .(لطفا داخل کیسه گذاشته شود)
تکالیف پایه چهارم : روز یکشنبه 
     
 
98/02/08
فارسی : پرسش از جدول کلمات درس 10 و 11
 
هدیه : تکلیف داده نشد . 
 
قرآن : امتحان لغت و پیام قرآنی دروس 9 الی 15 در کلاس مطالعه و پرسیده می شود . لازم به ذکر است دانش آموزان نیازی ندارند در منزل مطالعه کنند .