تکالیف پایه ششم: روز شنبه
     
98/02/14
 
 
تکالیف پایه ششم: روز یکشنبه 
     
98/02/15
 
 
 
تکالیف پایه ششم: روز دوشنبه  
     
98/02/16
 
 
تکالیف پایه ششم : روز سه شنبه  
     
98/02/17
 
تکالیف پایه ششم : روز چهارشنبه 
     
98/02/18
با سلام ، جزوه ی ترم دوم پایه ششم برای دانش آموزان : 
 
 
تکالیف  پایه ششم روز  شنبه 
     
98/02/07
علوم تجربی: آزمون علوم روز سه شنبه از فصل 7 و 9و 12 و 13 می باشد
فایل درسنامه فصل12  s2.pdf
فصل 7 و 9 فصل7 و 9.pdf
فصل13  فصل13.pdf
تکالیف  پایه ششم روز یکشنبه
     
98/02/08
 
تکالیف  پایه ششم روز دوشنبه 
     
98/02/09
 
 
تکالیف  پایه ششم روز سه شنبه
     
98/02/10
 
تکالیف  پایه ششم روز چهارشنبه 
     
98/02/11