آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین فروردین ماه سال تحصیلی 98-97 (پایه چهارم)

 

جهت شرکت در آزمون به موارد ذیل توجه فرمائید :
 • مدت زمان شرکت در آزمون برای هر دانش آموز60 دقیقه می باشد.
 • زمان شرکت در آزمون روز پنجشنبه  29 فروردین ماه از ساعت 18:00  لغایت  جمعه 30 فروردین ساعت 18:00 می باشد.
 • هر دانش آموز مجاز به یکبار ورود و شرکت در آزمون می باشد.
 • دانش آموزانی که به هر دلیل در حین انجام آزمون با مشکل مواجه شده و خارج شدند،پس از بررسی و تائید، دسترسی مجدد داده خواهد شد.
 •  ترجیحاً از شرکت در آزمون در زمان های پرمصرف و پرترافیک اینترنت خودداری نمائید.
 • آزمون نمره منفی ندارد.
موفق و موید باشید

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین فروردین ماه سال تحصیلی 98-97 (پایه پنجم)

جهت شرکت در آزمون به موارد ذیل توجه فرمائید :
 • مدت زمان شرکت در آزمون برای هر دانش آموز60 دقیقه می باشد.
 • زمان شرکت در آزمون روز پنجشنبه  29 فروردین ماه از ساعت 18:00  لغایت  جمعه 30 فروردین ساعت 18:00 می باشد.
 • هر دانش آموز مجاز به یکبار ورود و شرکت در آزمون می باشد.
 • دانش آموزانی که به هر دلیل در حین انجام آزمون با مشکل مواجه شده و خارج شدند،پس از بررسی و تائید، دسترسی مجدد داده خواهد شد.
 •  ترجیحاً از شرکت در آزمون در زمان های پرمصرف و پرترافیک اینترنت خودداری نمائید.
 • آزمون نمره منفی ندارد.
موفق و موید باشید

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین فروردین ماه سال تحصیلی 98-97 (پایه ششم)

جهت شرکت در آزمون به موارد ذیل توجه فرمائید :
 • مدت زمان شرکت در آزمون برای هر دانش آموز60 دقیقه می باشد.
 • زمان شرکت در آزمون روز پنجشنبه  29 فروردین ماه از ساعت 18:00  لغایت  جمعه 30 فروردین ساعت 18:00 می باشد.
 • هر دانش آموز مجاز به یکبار ورود و شرکت در آزمون می باشد.
 • دانش آموزانی که به هر دلیل در حین انجام آزمون با مشکل مواجه شده و خارج شدند،پس از بررسی و تائید، دسترسی مجدد داده خواهد شد.
 •  ترجیحاً از شرکت در آزمون در زمان های پرمصرف و پرترافیک اینترنت خودداری نمائید.
 • آزمون نمره منفی ندارد.
موفق و موید باشید