برگزاری جلسه تربیتی ویژه پایه اول دوم و سوم
     
برگزاری جلسه تربیتی
     
     
پایه پیش اول و دوم
     
پایه پنجم و ششم
     
     
نمایشگاه دستاوردهای کلاس های تابستانی
     
اولین جلسه اولیا و مربیان پایه ششم 
     
اولین جلسه اولیا و مربیان پایه چهارم
     
     
     
برگزاری جلسه تربیتی ویژه پایه چهارم پنجم و ششم
     
پایه سوم و چهارم
     
     
     
اولین جلسه اولیا و مربیان پایه پنجم